Optiek Depril, dat is 35 jaar Ervaring, Kwaliteit en Service

Privacy

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Optiek Depril BV
Verheydenstraat 51, 1700 Dilbeek

02 5692115
contact@optiekdepril.be

BE 0867 656 783


Optiek Depril BV verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via ons privacybeleid laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met Optiek Depril BV.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), of het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website https://www.optiekdepril.be

Optiek Depril BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.


   2. Verwerkingsdoeleinden?

Optiek Depril BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie).

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u tijdens een contact zelf vrijwillig heeft verstrekt aan Optiek Depril BV in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, bankrekeningnummer, firmanaam, ondernemingsnummer...) of gegevens met betrekking tot de dioptriesterkte van uw ogen verkregen van derden (oogartsen) of bekomen door eigen metingen..
 • Informatie om een bestellingsaanvraag mogelijk te maken en aldus over te gaan tot het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie in het kader van marketingdoeleinden

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden anoniem bewaard. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.


   3. Rechtsgrond van de verzameling & verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Optiek Depril BV zijn noodzakelijk

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
 • voor marketingdoeleinden zoals bijv. het uitsturen van nieuwsbrieven, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • om uw rechten als consument te garanderen
 • voor boekhoudkundige verwerking
 • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.


De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

 • Via persoonlijk contactopname aan de hand van adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Optiek Depril BV,
 • via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: ons algemeen contactformulier en het bestelformulier voor lenzen.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Optiek Depril BV.


   4. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Optiek Depril BV. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

   

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. 


   5. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bewaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking van de gegevens laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van AVG. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. 

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot contact@optiekdepril.be.

Indien u meent dat Optiek Depril BV niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)


   6. Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Optiek Depril BV via briefwisseling naar Optiek Depril Bv, Verheydenstraat 51 1700 Dilbeek of via contact@optiekdepril.be..

Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.


Optiek Depril BV behoudt zich het recht om dit privacy beleid te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.